TR
EN
TR

EN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Akkök Holding Anonim Şirketi (“Akkök” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Akkök tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimiz faaliyetlerinin ve iş süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve taleplerin karşılanması, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Şirket inceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, mevzuata ve Şirketimiz politika ve prosedürlerine uyum sağlanması, bilgi ve veri güvenliğinin temini, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, eğitim, seminer ve etkinlik vb. organizasyonların gerçekleştirilmesi, Şirketimizin ziyaret edilmesi halinde güvenliğin tesisi amacıyla kamera kayıtlarının alınması ve ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik gerekli kayıt işlemlerinin yürütülmesi, Şirketimiz internet ağına bağlanılması halinde 5651 sayılı kanun gereğince elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere kimlik (özel nitelikli kişisel verilerden olup din ve sağlık verisi de dolaylı olarak kimlik veya ehliyet suretinden gelebilmektedir.), iletişim ve görsel verileriniz, dijital iz verileriniz işlenebilmektedir. Ayrıca, kişisel verileriniz Akkök’e veya Akkök grup şirketlerine ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla; Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında; talep edilmesi halinde kolluk vb. resmi kurumlara, Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı ilgili Akkök grup şirketlerine ve yurt dışında bulunan bilgi teknolojileri hizmeti sağlayıcılarına, denetim şirketlerine vb. işbirliği içinde bulunulan firmalara aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; tarafınızdan bizzat sözlü ya da yazılı olarak iletilen bilgilerden, tarafınızca iletilen kimlik belgeniz üzerinden, Şirketimizde bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik 2 sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

  • Miralay Şefikbey Sok. Akhan No.15-17 Gümüşsuyu, Taksim İstanbul adresinde kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
  • Şirketimiz akkokholding.hukukdirektorlugu@hs02.kep.tr posta adresine; veya
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin kvkk@akkok.com.tr adresine veya
  • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.

Akkök Holding web sitesinde kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Çerez Politikası‘nı inceleyebilirsiniz.