Akkök Holding Sürdürülebilirlik Politikası

Amaç ve Kapsam

Akkök Holding’de kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı, tüm paydaşlar için uzun vadeli değer yaratmak ve faaliyetlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek yaklaşımı etrafında şekillenmiştir. Kurumsal yönetim, çevreyle uyumlu sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk, kurumsal vatandaşlık bilinciyle Akkök Holding’in tüm faaliyetlerinde öncelikle yer verdiği vazgeçilmez kavramlardır ve kurumsal yol haritasının hazırlanmasında belirleyici öneme sahiptir.

Genel Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Akkök Holding’de kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı, tüm paydaşlar için uzun vadeli değer yaratmak ve faaliyetlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek yaklaşımı etrafında şekillenmiştir. Kurumsal yönetim, çevreyle uyumlu sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk, kurumsal vatandaşlık bilinciyle Akkök Holding’in tüm faaliyetlerinde öncelikle yer verdiği vazgeçilmez kavramlardır ve kurumsal yol haritasının hazırlanmasında belirleyici öneme sahiptir.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı, kurumsal politika ve hedefler aracılığıyla tüm iştiraklere yayılmakta; sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda katma değer yaratan projeler, bu politika ve hedefler doğrultusunda hayata geçirilmektedir. Açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlikle tanımlanan ve günümüzde giderek daha da önem kazanan kurumsal yönetim anlayışı, Akkök Holding ve grup şirketlerinin faaliyetlerinde vazgeçilmez bir unsur olarak bulunmaktadır.

Faaliyet gösterilen tüm coğrafyalarda yasa ve yönetmeliklere tam uyum sağlanması için süreçler titizlikle yönetilir. Bu amaca yönelik gerçekleştirilen iç denetim ve iç kontrol ile söz konusu düzenlemelere tam uyum sağlanırken, kurumsal risk yönetimi programıyla Akkök Holding’in varlığını ve geleceğini tehlikeye atabilecek tehditler tespit edilerek ilgili aksiyonlar ve iş stratejileri oluşturulmaktadır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşları arasında yer alan Akkök Holding’in başarısının temelinde, iş etiği yaklaşımıyla şekillenmiş; şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle sürdürülen kurumsal yönetim anlayışı yatmaktadır. Bu anlayış ışığında yürütülen tüm faaliyetler, sürdürülebilir büyüme ve tüm paydaşlar için katma değer yaratmaya yöneliktir.

Akkök Holding’in kurumsal yönetim yapısında, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu yer almaktadır. Yönetim Kurulu 8 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı’nın danışmanlığını üstlendiği İcra Kurulu ise 3’ü sorumlu oldukları şirketlerin temsilcisi sıfatını taşıyan 7 üyeye sahiptir. İcra Kurulu Başkanı aynı zamanda Akkök Holding’in CEO’sudur. CEO, Yönetim Kurulu’na karşı Akkök Holding’in tüm faaliyetlerinden sorumlu olup çalışmalar hakkında raporlama yapmaktadır.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Akkök Holding, özel sektörün sürdürülebilir kalkınma yolunda benimsediği evrensel ilkelerin yaygınlaşmasına öncülük eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 2007’de imzalayarak kurumsal sorumluluk anlayışını, evrensel normlara taşımaya yönelik ilk adımını atmıştır. Sözleşmede bulunan 10 ilke, Akkök Holding Sürdürülebilirlik Politikası’nın temelini oluşturur. Bu ilkeler doğrultusunda yürütülen politika, uygulama ve performans sonuçları; şeffaflık ve hesap verebilirliğin gereği olarak her sene paydaşların görüşlerine sunulmaktadır.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 İlkesi

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı.
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre

İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
İlke 8: İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Detaylı Bilgi İçin:
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.globalcompactturkiye.org/

Akkök Holding İnsan Hakları Politikası

Akkök Holding, yüksek iş etiği değerlerine bağlı, hesap verebilir, şeffaf ve adil yönetim anlayışına sahip, yasa ve düzenlemelere tam uyumun hedeflendiği, evrensel insan hakları ilkelerini destekleyen, sosyal sorumluluğu temel bir anlayış olarak gören bir iş yapış biçimini benimsemektedir. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ilkelerini ve benzeri düzenlemeleri yerine getirerek tüm paydaşlarının haklarına saygı duyulmasına özen gösterilmektedir. Başta çalışanları ve iş ortakları olmak üzere, tüm paydaşları ile etkin diyalog kurarak beklentileri ile haklarını gözetmek ve kurumsal faaliyetlerini bu doğrultuda düzenlemek, Akkök Holding’in insan hakları yaklaşımının temelidir.

Akkök Holding ve grup şirketleri’nde görev alanların çalışma şartları, uluslararası kabul görmüş iş gücü standartları ile faaliyet gösterilen ülkelerdeki kanunlarla uyumludur. İstihdam ve meslekte ayrımcılığa, çocuk işçiliğe, zorla ve zorunlu çalıştırmanın her türlü haline karşı durulmakta ve adil ücretlendirme ile fırsat eşitliğinin önemine inanılmaktadır.

Akkök Şirketler Grubu İş Etiği İlkeleri, grubun uzun bir geçmişe sahip uygulamalarıyla, gerek kişisel davranış gerekse iş etiği kurallarına ilişkin politikaların tek belgede bir araya getirilmiş özetidir. Bu ilkeler, tüm paydaşların izlemesi gereken sorumluluk sahibi davranışlara ilişkin standartları belirler ve etik ile ilgili konuların nasıl ele alınacağı konusunda rehberlik sağlar. Etik politikaları, düzenli olarak denetlenmekte ve günün şartlarına göre güncellenmektedir.


Etik politikaları aşağıdaki gibidir:


1. İnsan Hakları Politikası
2. Çıkar Çatışması Politikası
3. Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Politikası
4. Hediye ve Ağırlama Politikas
5. Tedarik Zinciri Politikası

Değer zincirinde insan hakları anlayışının yaygınlaşması için iletişim ve denetim mekanizmaları kullanılmaktadır. Bu kapsamda Akkök Holding ve grup şirketleri; tedarikçi, taşeron ve müteahhitlere yönelik denetim uygulamalarında insan hakları ilkelerine ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirmektedir. Akkök Grup Şirketleri, tüm satın alma sözleşmelerine çocuk ve kaçak işçi çalıştırmama maddesi eklemektedir. Tespit edilen uygunsuzluklara dair tedarikçilere uyarılar verilip bunlar düzeltilene dek satın alma durdurulmaktadır.

Çalışanlar için insan haklarına saygılı, demokratik, dürüst, adil ve insan onuruna yakışan bir çalışma ortamı yaratmak adına sürekli gayret gösterilmektedir. Herkes için eşit fırsatlar tanınması ilkesini benimsenirken din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımına karşı proaktif bir tutum sergilenmektedir. Bu kapsamda yapılan denetim uygulamalarında, Akkök Holding ile grup şirketlerinde tedarikçi ve alt işverenlere yönelik insan hakları ilkelerine ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirilir.

İş yerinde psikolojik şiddet, taciz, yıldırma, tehdit, zorbalık, bezdirme ve yok sayma gibi küçük düşürücü ve kişinin toplum içindeki saygınlığını zedeleyecek davranışlar hoş görülmemektedir. Yöneticiler ve çalışanlar, korkutma ve aşağılama yoluyla başka bir kişinin kendisini tehdit altında veya emniyetsiz hissetmesine neden olacak bir davranışta bulunmamaktadır. Buna sözlü saldırı ve tehditler ile her türlü düşmanlık, göz korkutma ve saldırganlık da dahildir.

Akkök Holding, kişisel verilerin korunmasını insan hakları yaklaşımı kapsamında değerlendirmektedir. Akkök Holding Kişisel Verilerin Korunması Politikası, holding ve iştiraklerinin bu alandaki belirleyici belgesidir. Bu politikanın temel amacı, Akkök Holding tarafından hukuka uygun biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik esasları ortaya koymaktır. Bu kapsamda mevcut ve potansiyel müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, pay sahipleri, şirket yöneticileri ve yetkilileri, çalışan ve çalışan adayları, ziyaretçiler, iş birliği içinde bulunan kurum çalışanları ve yetkilileri başta olmak üzere kişisel verileri holding tarafından işlenen kişiler, aydınlatılıp bilgilendirilerek şeffaflık sağlanmaktır. Holding ve bağlı iştirakleri, veri emniyetinin temin edilmesi için gerekli her türlü idari ve teknik bilgi güvenliği uygulamalarını sürekli geliştirmektedir.

Akkök Holding Çalışma Standartları Politikası

Akkök Holding’in yarattığı değerin en önemli yapı taşı, çalışanlarıdır. Bu anlayışla çalışanlar için benimsenen demokratik, katılımcı, insan haklarına saygılı ve insan odaklı çalışma kültürünü sürekli olarak geliştirip devamlılığı sağlamak, önemli kurumsal amaçlar arasındadır.

Akkök Holding ve grup şirketleri her türlü ayrımcılığa karşıdır. Tüm çalışanlara adil ve dürüst bir şekilde davranılır. Çalışanlar ve adaylar arasında çeşitlilik ve fırsat eşitliğine önem verilir. Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, renk, cinsel yönelim, yaş, sosyal statü, zihinsel veya fiziksel engele dayalı ayrımcılığa tolerans gösterilmez. Ayrımcılığa sıfır tolerans politikası; işe alım ve yerleştirme, terfi, performans yönetimi, eğitim, kariyer planlama, yedekleme, ücretlendirme ve yan haklar gibi tüm insan kaynakları süreçleri için geçerlidir.

Eşit işe eşit ücret politikası ilkesi doğrultusunda hareket edilmekte ve cinsiyete göre ayrıştırılmış bir taban maaş uygulaması bulunmamaktadır. Ücretlendirme ve terfi uygulamalarında çalışanların performans ve yetkinlikleri esas alınmakta olup karar verici pozisyonlardaki kadın çalışanların oranı istikrarlı bir şekilde artırılmaktadır.

Çalışanların örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı gösterilerek çalışma refahının sürekliliği güvence altına alınmaktadır. Akkök Holding ve grup şirketleri, insan ve çalışan hakları konusundaki yaklaşımını değer zincirinde de gözetmektedir. Operasyonlarımız kapsamında çocuk işçilik veya zorla/cebren çalıştırma vakası olmaması için gerekli önlemleri alırken, tedarik zincirinde de bu konulara yönelik riskli faaliyet gerçekleşmemesi için düzenli kontroller gerçekleştirilmektedir.

Akkök Holding ve grup şirketlerinde çalışanların, farklı iletişim mekanizmaları aracılığıyla karar verme mekanizmalarına aktif olarak katılımı sağlanmaktadır. Bu mekanizmaların en önemlileri arasında çalışanlardan aktif geri bildirim ve fikirlerin alındığı öneri toplama ve değerlendirme uygulamaları bulunmaktadır. Çalışan geri bildirimlerini aktif şekilde değerlendirmek ve elde edilen önerileri uygulamaya geçirmek, Akkök Holding şirketleri için önemli taşımaktadır.

Akkök Holding ile grup şirketlerinde yetenek yönetiminin en doğru biçimde gerçekleştirilmesi, yetenekli insan kaynağının farklı iştiraklere katkı sağlaması ve çalışanların kariyer gelişimlerine yön verme fırsatı için “Akkök Önce Sen Diyor” iç ilan uygulaması yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygulama dahilinde şirket organizasyonlarında meydana gelen boşluklar grup şirketlerinde görev alanların performans, yetkinlik, bilgi, beceri ve deneyimleri göz önünde bulundurularak planlı şekilde doldurulmaktadır.

Ayrıca Akkök Filarmoni Mentorluk Programı ile kurum kültürü ve değerlerinin üst yöneticiler tarafından orta düzey yöneticilere aktarılması sağlanarak, grubun yönetici kaynağının gelişimine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlanmaktadır.

Akkök Holding Çevre Politikası

İklim değişikliği ve doğal kaynakların tüketilmesi, tüm dünya adına önemli çevresel riskler oluşturmaktadır. Şirketlerin operasyonları üzerinde etkilere sahip bu risklerin proaktif biçimde yönetilmesi hem çevresel hem de operasyonel sürdürülebilirlik açısından gereklidir. Bu sorumluluğun farkındalığıyla, Akkök Holding ve grup şirketleri, operasyonlarının çevresel etkilerin asgari seviyelerde tutularak sürdürülmesini amaçlamaktadır. Operasyonlar ulusal ve uluslararası kabul görmüş kalite sistemleri doğrultusunda yürütülmekte, çevre dostu teknolojilere yatırım yapılmakta ve çevresel performans takip ve gözetim altında tutularak sürekli daha iyi performans hedeflenmektedir.

Çalışanların farkındalığının artırılması, bilinçlendirilmesi ve ilgili konulardaki bilgi düzeylerinin geliştirilmesi çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda özel öneme sahiptir. Bu kapsamda grup şirketleri, çalışanlarına düzenli çevre eğitimleri olanağı sağlamaktadır.

Tüm operasyonlarımızda:


• Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması için tüm tedbirleri alırız.
• Tüm süreçlerde kaynakları en verimli şekilde kullanırız.
• Karbon ayak izimizi azaltmak için gerekli çalışmaları yaparız.
• Çevresel sürdürülebilirlik farkındalığının çalışanlarımız arasında artırılması için eğitimler düzenleriz.
• İklim değişikliği ile mücadele kapsamında verimli enerji ve emisyon yönetimi uygulamalarını geliştiririz.
• Doğal kaynakların korunması ve bilinçli kullanılması kapsamında su tasarrufu, geri dönüşüm ve atıkların kaynağında azaltılması konularında projeler hayata geçiririz.
• Çevre konusundaki tüm yasa ve düzenlemelere uyarız.

Akkök Holding Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Politikası

Akkök Holding ve bağlı iştirakleri tüm iş süreçlerinde dürüst ve etik ticaret ilkelerini benimsemektedir. “AKKÖK Şirketler Grubu Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Politikası”, grup şirketlerinin tüm paydaşları ile ilişkilerinde temel alması gereken kurallar bütününü ortaya koymaktadır. ABD Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA), Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu (UKBA), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine ve faaliyet gösterilen bütün ülkelerdeki rüşvet ile yolsuzluğun önlenmesi hakkındaki yasa ve düzenlemeler, kurumsal uygulamalar için yol göstermektedir.

Akkök Holding ve grup şirketleri; çalışanları, ortakları, tedarikçileri, müşterileri, bayileri, diğer menfaat sahipleri ve kamuoyu ile ilişkilerindeki çerçeveyi tanımlayan sorumluluk, dürüstlük, güven ve eşitlik, gizlilik ve yasalara uyum ilkelerini esas kabul etmektedir. Holding, İş Etiği İlkeleri ile Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Politikası’nın etkili şekilde uygulanabilmesi için gerekli organizasyonel yapının kurulmasını sağlamıştır.

Tüm şirketlerden seçilen etik temsilcilerinin bir araya geldiği Etik Kurul, Akkök Şirketler Grubu Etik Kurulu Çalışma Yönetmeliği doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Çalışanlar başta olmak üzere tüm paydaşların tanık oldukları ilke ihlallerini bildirebilmeleri amacıyla, konusunda uzman ve bağımsız bir kuruluş tarafından işletilen “Etik Hattı” oluşturulmuştur. Gizlilik esasıyla ve haftanın her günü faaliyet gösteren hatta, bildirim sahiplerinin kimlik bilgileri saklı tutulmakta ve ilgili kişilerin izni doğrultusunda Etik Kurulu ile paylaşılabilmektedir. Etik Hattı’na ihlal bildiriminde bulunan kişiler hakkında herhangi bir aleyhte işlem yapılmayacağı taahhüt edilmektedir.

Yolsuzlukla mücadele alanında iş dünyasına büyük sorumluluk düştüğüne inanan Akkök Holding, bu alanda gerçekleştirdiği uygulamalarla faaliyet gösterdiği sektörlere ve paydaşlarına örnek teşkil etmeyi hedeflemektedir. Rüşvet ve yolsuzluk karşıtlığını topluma karşı temel sorumluluklarından biri olarak gören Akkök Holding, bu doğrultuda holding ve grup şirketleri düzeyinde etkili iletişim, eğitim ve denetim uygulamaları yürütmektedir.

Akkök Holding’in, tüm grup şirketlerinin aynı anlayış ve titizlikle hareket etmelerini güvence altına almak adına yürüttüğü faaliyetlerin başında, iletişim ve eğitim uygulamaları yer almaktadır. Bu doğrultuda belirlenen ilkelerin tüm grup şirketlerinde benimsenerek temel ve vazgeçilmeyen kurumsal değer olarak kabul edilip uygulanması amaçlanmaktadır. Akkök Holding İç Denetim Grubu, iç denetim ekipleri ve bağımsız denetçiler aracılığıyla yürüttüğü denetimler ile faaliyetlerin verimliliğinin artırılması, finansal güvenilirliğin sağlanması ve kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere muhtelif alanlarda kontroller gerçekleştirmektedir

Akkök Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Topluma Duyarlılık Politikası

Akkök Holding ve grup şirketleri, toplumun refahına ve gelişimine destek vermeyi, sorun ve ihtiyaçlarına duyarlılığı başlıca sorumluluklarından görmektedir. Bu nedenle kurumsal vatandaşlık anlayışı sadece sosyal sorumluluk ile sınırlandırılmamakta; holding bünyesindeki tüm operasyonların bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Böylelikle, paydaşlar için yaratılan doğrudan ve dolaylı ekonomik değer, toplumsal sorunlara çözümler aranan; çevre, toplum, insan hakları, sendikalar haklar, canlılar ve gelecek nesiller odaklı sosyal sorumluluk projeleri ile desteklenmektedir. Tüm toplumsal projelerde, gönüllü paydaş katılımı esası temel alınırken sürdürülen faaliyetlerde çalışan gönüllülüğü de teşvik edilmektedir.

Bütün canlılara saygı duyarak faaliyetlerini sürdüren Akkök Holding ve grup şirketleri; tüm canlıların doğal haklara sahip olduğu, insanoğlunun yaşayan bütün canlılara karşı ahlaki sorumluluk taşıdığı ve hayvan haklarına ilişkin temel ilkelerin hayata geçirilmesi gerektiği bilincini taşımakta; grup içinde ve dışında bu bilinci yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Tüm faaliyetlerde Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi benimsenir ve uygulanmasına özen gösterilir.

Tüm toplumsal projelerimizde:
• Geleceğe yatırım stratejimizden yola çıkarak eğitime destek verir, genç nesillerin bilgili, bilinçli ve duyarlı bir biçimde yetişmesine destek oluruz.
• Bölge halkının çevre konusunda bilinçlendirilmesi için eğitimler ve faaliyetler düzenleriz.
• Engelli bireylerin daha kaliteli eğitim alabilmeleri için çalışmalar yaparız.
• Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki kadın nüfusunun sağlık konusunda bilinçlendirilmesi için çalışmalar yaparız.
• Geleceğe yatırım ve sanata destek stratejimiz kapsamında genç sanatçılara destek oluruz.
• Tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerimizde çalışan gönüllülüğünü teşvik eder, çalışanlarımızı da sürece dahil ederiz.
• Taşeron hizmet çalışanlarımızın sosyal becerilerinin gelişiminde sorumluluk alarak eğitim programları tasarlar ve hayata geçiririz.