Etik Değerler

İŞ ETİĞİ İLKELERİMİZ NEDİR?

İş Etiği İlkelerimiz, Grubumuzun uzun bir geçmişe sahip olan uygulamalarıyla, gerek kişisel davranış kuralları gerekse iş etiği kurallarına ilişkin Grup politikalarının tek belgede bir araya getirilmiş özetidir. İş Etiği İlkeleri, bizlerin izlemesi gereken sorumluluk sahibi davranışlara ilişkin standartları belirler ve önemli etik soruları nasıl ele alacağımız konusunda rehberlik sağlar.

FİNANSAL VE TİCARİ KAYITLARDA DOĞRULUK

Doğruluk, başarılı bir işletme için en önemli unsur olup, bir işletmenin faaliyetlerini yasal olarak, dürüstçe ve etkin biçimde sürdürebilmesinin temel parçasıdır. Doğru kayıt tutma ve raporlama, Şirketin itibarına ve güvenilirliğine olumlu yansıyacak ve Şirketin yasalara ve mevzuata ilişkin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacaktır. Aşağıdaki şekilde çalışırız:

 • Finansal ve ticari kayıtlarımızın, her zaman doğru olmasında üstümüze düşeni yaparız.
 • Kayıtları emniyetli şekilde muhafaza ederiz ve kayıt tutma/saklama hakkındaki ilkelere uyarız.
 • Dahili ve harici denetçilerimizle iş birliği yaparız.

REKABET KURALLARINA UYUM

Rakiplerle ilişkileri düzenleyen ve onların gizli bilgilerini koruyan birçok yasa ve düzenleme bulunmaktadır. Rekabetçi bilgiyi, her durumda etik olarak ve bu düzenlemelere uygun olarak almamız esastır. Rekabet kurallarının ihlali, birey olarak bizler ve Grubumuz açısından, yüksek tutarlı maddi ceza veya olası hapis cezasıyla sonuçlanabilir. Serbest ve adil rekabeti zedeleyici her türlü davranıştan kaçınır, yasal ve etik rekabet kuralları ile hareket ederiz. İş hayatında, âdil, rekabetçi yapıya hizmet eden girişimleri destekler ve cesaretlendiririz. Aşağıdaki şekilde çalışırız:

 • Müşteri ve ürün bilgileri de dahil olmak üzere, rakiplerle ticari açıdan hassas olan bilgileri paylaşmayız.
 • Rakibimizin işlerine ilişkin bilgilere sadece yasal yöntemlerle ulaşmaya çalışırız.
 • Rakipleri piyasanın dışına sürmek veya yeni rakiplerin piyasaya girmesini engellemek gibi rekabeti haksız düzeye getirecek yöntemlerden kaçınırız.

ÇIKAR ÇATIŞMASI

Kişisel faaliyetlerimiz ya da ilişkilerimiz Grubumuzun çıkarlarını en iyi şekilde gözetme becerimizi etkilediğinde ya da Şirket içinde veya dışındaki kişilere etkiliyormuş gibi göründüğünde, çıkar çatışması doğabilir. Çıkar çatışmasından kaçınırız. Görevlerimizi hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yürütürüz. Bireysel çıkarlarımız ile Grubumuzun çıkarlarının çatışabileceği durumları gözetir ve önleriz. İşe alımlar dahil olmak üzere akrabalarla iş yapmak, şirket dışı görev ve faaliyetler, bireysel yatırımlar ve tedarikçilerle özel ilişkiler çıkar çatışması yaratabilir. Genel kural olarak, çıkar çatışmasından kaçınırız. Çıkar çatışmasından kaçınılamıyorsa dikkatlice yönetilmelidir. Çıkar çatışmasının yönetiminde temel unsur "tam ifşadır". Tam ifşa, sağlıklı incelemeye olanak verir. Görünüşte şüpheli olduğu düşünülen bir işlemin, gerçekte Şirkete zararı olmadığı anlaşılabilir. Görevimizle doğrudan veya dolaylı surette ilgisi bulunan taraflarla hiçbir kişisel borç-alacak ilişkisine girmeyiz. Bu kişi ve kuruluşlardan kişişel çıkar sağlamayız, sunulan hiçbir menfaati kabul etmeyiz. Şirket adını, kaynaklarını, itibarını ve Şirketteki pozisyonumuzu kullanarak şahsımıza ya da yakınlarımıza çıkar sağlamak anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırız. Görev ve yetkilerimiz dolayısıyla elde ettiğimiz bilgileri, şahsımız veya yakınlarımızın menfaatine kullanmayız. Kişisel faaliyetlerimiz ya da ilişkilerimiz Grubumuzun çıkarlarını en iyi şekilde gözetme becerimizi etkilediğinde ya da Şirket içinde veya dışındaki kişilere etkiliyormuş gibi göründüğünde, çıkar çatışması doğabilir. Aşağıdaki soruları göz önünde bulundururuz:

 • İş arkadaşlarım veya başkaları, iş yapış şeklimin etkilenebileceğini düşünür mü?
 • Ben ya da benimle ilgili bir kişi, şirketimin iş yaptığı taraflarla kurduğum ilişkiden dolayı herhangi bir menfaat elde etmekte midir?
 • Şirkette aldığım kararlar, etkilenebilir mi?
 • Şirketimin iş yaptığı taraflarla kurduğum ilişkiler dolayısıyla herhangi bir yükümlülük hissediyor muyum?
 • Akkök Şirketler Grubu’ndan bir kişi işlemi öğrendiğinde nasıl hissederim?
 • Diğer müşteri veya tedarikçiler durumu nasıl değerlendirir? Tarafsız ve adil davranmadığımı düşünürler mi?

Eğer bu sorulardan herhangi birinin cevabı "evet" ya da "olabilir" ise İş Etiği İlkelerimizi ihlal ediyor olabiliriz. Emin değilsenk, Etik Temsilcimize ya da Akkök Şirketler Grubu Etik Kurulu'na danışabiliriz. Karşılıklı hediye alınıp verilmesi, eğlence ve ağırlamada bulunulması, ilişki geliştirmeye yardımcı olabilir ancak kişisel çıkarlar ile mesleki görev arasındaki bir çıkar çatışmasına da yol açabilir. Hediyeler ya da ağırlamada bulunurken "altın kural" makul olma ve bunun dışarıdan nasıl algılanacağıdır. İşlerimizi yürütürken maksadı aşan değerde ağırlamada bulunmayız, hediye vb. kabul etmeyiz ve vermeyiz. Nakit veya hediye çekleri gibi nakde eş değer herhangi bir hediye asla teklif veya kabul etmeyiz.


Hediye alıp verirken ve ağırlamada bulunurken aşağıdaki soruları göz önünde bulundurmalıyız:


 • Aldığım/verdiğim hediyenin objektif iş kararları vermemi/verilmesini engellemesinin ve tarafsızlığımı etkilemesinin ihtimali var mı?
 • Hediyeyi veya ağırlamayı teklif etmem, hediye alanı yükümlü/mecbur hissettirir mi?
 • Hediyeyi veya ağırlamayı kabul etmem beni zor duruma düşürür mü?


GİZLİ BİLGİNİN KORUNMASI

Gizli bilginin yetkisiz paylaşılması ve uygunsuz kullanımı, Akkök Şirketler Grubu’nun faaliyetlerine zarar verebilir, operasyonel ve finansal performansına olumsuz etki edebilir ve itibarını zedeleyebilir. Akkök Şirketler Grubu’na, çalışana, müşteriye ve tedarikçiye ilişkin ticari ve şahsi tüm bilgilerin gizliliği ve mahremiyeti esastır.
"Gizli Bilgi" Nedir?
Bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla;

 • Müşteri bilgileri
 • Ticari sır ve know-how
 • Stratejik planlar ve iş planları
 • Mali bilgiler
 • Tedarikçilere ilişkin bilgiler
 • Ar-Ge çalışmaları
 • Personelin ücret, yan fayda, eğitim benzeri özlük bilgileri
 • Tesislere ve üretime yönelik her türlü bilgi
 • Grubumuz hakkındaki kamuya açık olmayan bilgiler

Bizlerin, Grubumuza, iş arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize ait özel ve gizli bilgilere erişimimiz olabilir. Bu özel ve gizli bilgileri yalnızca, işimizin ve görevimizin gerektirdiği profesyonel amaçlarla, yasa ve mevzuata uygun olarak kullanırız ve sadece konuyla ilgili yetkili kişilerle paylaşırız.
Gizli bilgilere ilişkin aşağıdaki esaslara uyarız:

 • Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklamayız.
 • Değiştirmeyiz, kopyalamayız ve tahrip etmeyiz. Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemleri alırız.
 • Bilgilere erişim için kullandığımız şifreleri, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgileri gizli tutarız, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklamayız.
 • Yemekhane, kafeterya, asansör, servis arabaları ve benzeri umumi yerlerde konuşmayız.
 • Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapmayız.
 • Şirket politikasını yansıtan ve bize özel olan ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgilerimiz de gizli bilgi olup, yetkililer dışında kimseye açıklamayız, başkalarına açıklama yapması için baskıda bulunmayız.

GÜVEN, SAYGI ve SORUMLULUK

Akkök Şirketler Grubu olarak büyük başarılara ancak, iş birliği içinde çalıştığımız ve birbirimizi her düzeyde desteklediğimiz sürece ulaşabiliriz. Sözü edilen bu iş birliği düzeyinin güven, açık ve dürüst iletişim ile saygı ortamında elde edilebileceği açıktır. Bu nedenle, iş arkadaşlarımız, yöneticisi olduğumuz kişiler ve yöneticilerimizle olan tüm ilişkilerimizi, sorumluluk bilinciyle, ortak etik değerlerle ve Grubumuzun başarısını her şeyin önünde tutan bir bağlılık anlayışıyla yürütmemiz önem taşımaktadır. Birbirimize karşı sorumluyuz: Grubumuzda iş birliğini destekleyici, karşılıklı saygı içeren, taciz ve profesyonellik dışı davranışlardan uzak ve ayrımcılık olmadan eşit fırsatların sunulduğu bir çalışma ortamının yaratılması esastır. Her çalışan bu ortama zarar verici davranışları ve olayları ortadan kaldırmak için diğer çalışanlara ve Akkök Şirketler Grubu’na karşı şahsi sorumluluk sahibidir. Akkök Şirketler Grubu, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür. Akkök Şirketler Grubu, çalışanlarının kişisel bilgilerinin (kişisel kayıtlar, fotoğraflar ve ev adresleri gibi) gizliliğine saygı göstermeyi taahhüt eder.

TACİZ VE FİZİKSEL ŞİDDET


Hepimizin saygı görme hakkı ve insanlık onuru vardır. Akkök Şirketler Grubu’nda, bu ilke çalışma şeklimizin temelini oluşturur. Bu hakkı ihlal edebilecek, kendimizi değerli hissetmemize engel olacak ve tedirginlik verici herhangi bir davranış ya da eylem ve özellikle taciz ya da fiziksel şiddetin herhangi bir şekli kabul edilebilir değildir.

 • Cinsel tacizde bulunmayız.
 • Korkutma ve aşağılamada bulunmayız. Sözlü saldırılar, tehditler ve her türlü düşmanlık, göz korkutma ve saldırganlık da dahil olmak üzere başka bir kişinin kendisini tehdit altında ya da emniyetsiz hissetmesine neden olacak herhangi bir davranışta bulunmayız.
 • Birbirimize ve iş yaptığımız taraflara karşı aşağılayıcı, kırıcı, küçük düşürücü veya korkutucu davranışlar sergilemeyiz.
 • Herhangi bir taciz hakkında şikayet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunmayız.

EŞİT FIRSATLAR

Akkök Şirketler Grubu çalışanları olarak bizlerin ayrımcılık olmadan eşit ve adil davranılmaya hakkımız vardır.

 • İnanç, dünya görüşü ve politik değerlendirmelerimizi çalışma ortamımızdan ve yerine getirmekte olduğumuz görev ve sorumluluklardan kesin şekilde ayrı tutarız.
 • Ayrımcılık yapmayız, eşit ve adil davranırız.
 • Dil, ırk, renk, uyruk, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, fiziksel engellilik veya yasa tarafından korunan diğer unsurlara bakmaksızın eşit istihdam ve gelişim fırsatı elde ederiz.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI


Akkök Grubu çalışanları olarak bizlerin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olma hakkımız vardır.

 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü teşvik edecek şekilde davranırız.
 • Kabul edilemez ve potansiyel olarak tehlikeli davranışlarla mücadele ederiz.

KİŞİSEL GİZLİLİK

Hepimizin kişisel gizliliğe sahip olma hakkı vardır.

 • Birbirimizin özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösteririz.